I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FömedCSM: Försvarsmedicincentrum silverförtjänstmedalj   Sverige

Instiftad år: 2011 Valör: Silver
Ytterligare information:
Ytterligare information:
HKV beteckning 16 991:52425
2011-03-01

Beslut om bärandetillstånd för FömedC förtjänstmedalj

Bakgrund
FömedC har i ovannämnd skrivelse hemställt om bärandetillstånd för förtjänstmedalj i guld och silver. FömedC har dessutom hemställt om att få utseende på organisationsenhetens jetong fastställt.

Bedömande
Förtjänstmedalj
Organisationsenhet får instifta förtjänstmedalj i valörerna guld och silver.

1. Medaljstatuter ska omfatta belöning för insatser vid och för organisations-enheten och i sig inte konkurrera med eller överlappa officiella och halvofficiella medaljers statuter.

2. Förtjänstmedalj får inte tilldelas enbart med anledning av fullgjord tjänste-tid (i sådant fall ska jetong nyttjas)

Utformning
Medaljen är av 8:e storleken och utförs i valörerna guld och silver.

1. Åtsidan visar texten ”FÖRSVARSMEDICINCENTRUM” i överkant och i nederkant valspråket ”VITA PRAEPONITUR”, (Livet främst). FömedC heraldiska vapen i relief upptar centrum av åtsidan. (Det bör särskilt observeras att FömedC officiella heraldiska vapen även omfattar ett stolpvis ställt svärd bakom vapenskölden.)
Korrekt heraldiskt vapen för FömedC

2. Medaljens frånsida är försedd med lagerkrans i relief och banderoll avsedd för ingravering av innehavarens för- och efternamn samt årtal för utdelning/medalj-nummer i löpande följd.

3. Medaljen bärs i ett 35 mm brett band med färgfördelningen: röd-grön-blå-gul-blå-grön-röd

Medaljerna får kortbenämningarna: FömedCGM (Försvarsmedicincentrums guld-förtjänstmedalj) respektive FömedCSM (Försvarsmedicincentrums silverförtjänst
medalj).

Jetong
FömedC förslag till jetong bifalls under förutsättning att korrekt heraldiskt vapen nyttjas.

Fortsatt handläggning
PROD FÖRB överlämnar slutlig utformning i enlighet med detta beslut till samråd mellan FömedC och SFHM (Försvarets traditionsnämnd).

Beslut

PROD FÖRB beslutar att tillstyrka FömedC hemställan om bärandetillstånd för FömedCGM/SM enligt för var tid gällande bestämmelser samt tillstyrker utformningen av jetong i enlighet med ovan gjord bedömning. Kostnader för anskaffning bestrids av FömedC och anskaffning sker genom FMLOG TryckE ToD, STOCKHOLM.

Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, tillika föredragande.


 

Uppladdad: 2014-10-06 20:14:33, av: Bengt Furuwidh.FömedCSM åtsida.

Kommentarer: