I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SkyddCGM: Totalförsvarets Skyddscentrums förtjänstmedalj i guld   Sverige

Instiftad år: 2012 Valör: Guld
Ytterligare information:
Produktion: Svenska Medalj AB, Eskilstuna.

2012-04-17
HKV 16 991:56800

Bakgrund
SkyddC har i ovan nämnd skrivelse hemställt om bärandetillstånd för Totalför-svarets skyddscentrums förtjänstmedalj i guld. Medaljen utförs i 8:e storleken med SkyddC heraldiska vapenbild ”draken” i relief på åtsidan omgärdad av texten ”TOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM”. Frånsidan förses med lager-krans i relief. På frånsidan graveras innehavarens namn, årtal för utdelandet och medaljens löpnummer. Medaljbandets och släpspännets utformning föreslås vara vit/röd/vit/grön/vit/röd/vit.
Bedömning
Organisationsenhet får instifta förtjänstmedalj i valörerna guld och silver. SkyddC förslag till utformning bifalls. PROD UTB gläds över att SkyddC väljer att nyttja vapenbilden ur sitt heraldiska vapen och inte hela vapnet.
Medaljstatuter bör omfatta belöning för insatser vid och för organisationsenheten och får i sig inte konkurrera med, eller överlappa officiella och halvofficiella medaljers statuter. Förtjänstmedalj får inte utdelas med utgångspunkt ifrån tjänstgöringstid.
Medaljen får benämningen: Totalförsvarets skyddscentrums förtjänstmedalj i guld (SkyddCGM). Medaljen får även utföras i valören silver.
Utformning av digital förlaga görs vid FMLOG inom ramen för upphandlingen.
BESLUT
Datum Beteckning
2012-04-17 16 991:56800
Sida 2 (2)
Beslut
Försvarsmakten beslutar att tillstyrka SkyddC hemställan om utformning och bä-randetillstånd till uniform för förtjänstmedalj i guld och silver enligt ovan nämnd bedömning. Referensexemplar överlämnas till SFHM genom SkyddC försorg. Kostnader för anskaffning bestrids av SkyddC och anskaffning sker genom FMLOG SeK APSA, Stockholm.
Beslut i detta ärende har fattats av överstelöjtnant Olle Strid. I den slutliga hand-läggningen av ärendet har deltagit kapten Patrik Laestadius, PROD UTB, tillika föredragande.
Olle Strid
PROD UTB, traditionsvård


 

Uppladdad: 2017-02-26 19:25:58, av: Richard Nyström.Åtsida - OBS fotomontage

Kommentarer: