I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

SSAGGM: Svenska Sällskapets för Antropologi och Geografi (SSAG) Johan August Wahlbergs medalj i guld   Sverige

Instiftad år: 1901 Valör: Guld
Ytterligare information:
MEDALJ "JOH AUG WAHLBERG N MDCCCX D MDCCCLVT", VIRTUS.IMPEDIUMENTA.VINCIT. SOCIETAS.ANTHROPOL.ET.GEOGRAPH.SUEC.RUTGER 24 APRIL 1930, ÖGLA EJ GULD, Ø 60 MM. 23K BRUTTOVIKT:171,2G.

Gravör: A. Lindberg.

Medaljen är vanligen inte bärbar, men ett bärbart ex (avbildat), utdelat år 1930 har påträffats. Ögla har anbringats för att trä igenom en kedja.

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) grundades 1878. SSAG stöder forskning genom stipendier, ger ut de vetenskaplig tidskrifterna Geografiska Annaler A och B och årsboken Ymer, delar ut medaljer samt organiserar exkursioner och föreläsningar.

Sällskapets högste beskyddare är H.M. Konungen. Denna medalj delas ut av Kungen på Slottet i Stockholm.

Johan August Wahlbergs porträtt finns präglat på medaljen som Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) årligen delar ut tillsammans med stipendier. Johan August Wahlberg är känd för sina Afrikaresor under 1800-talet och blev postumt invald i Kungliga vetenskapsakademien då han samma år, tyvärr avled i samband med en elefantjakt på den afrikanska kontinenten.

Johan August Wahlbergs medaljfond stiftades den 2 april 1901:

"Med stöd av § 7 i stadgar för Johan August Wahlbergs minnesfond, stiftad den 6 mars 1896, anhåller jag härmed få till Svenska sällskapet för antropologi och geografi överlämna ett särskilt kapital av 3,000 kr. att till utdelande av en medalj i guld över den man, åt vars minne denna fond är ägnad, användas så, att 1/5 av årliga ränteavkastningen lägges till denna medaljfond för dess förökande och de återstående 4/5 avsättas till och disponeras för ifrågavarande medalj, som tills vidare må utdelas vart 3:dje eller 4:de år och framdeles, då kapitalet tillvuxit och när i övrigt så befinnes lämpligt, så ofta som Sällskapet därom besluter, åt personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de antropologiska och geografiska vetenskaperna. Skulle i en framtid Sällskapet finna, att denna medaljfond mer än önskligt är tillväxer, är det Sällskapet obetaget att lägga det överskjutande beloppet till Johan Wahlbergs minnesfond. Även är det Sällskapet medgivet att om det så finner lämpligt, utdela denna medalj i silver åt personer, som i avsevärd, om än mindre, grad gagnat forskningen eller eljest främjat Sällskapets ändamål och intressen.
Samtidigt härmed får jag för Sällskapet tillkännagiva, att en lika stor medaljfond nu överlämnas till Kungl. Vetenskapsakademien för att på likartat sätt användas till belöning åt personer, som på ett utmärkt sätt användas till belöning åt personer, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna; ävensom att medaljgravören, professor Adolf Lindberg på min anmodan och bekostnad fullbordat medaljens utförande. Ett exemplar i silver av den för Sällskapet avsedda medaljen bifogas härmed. Å denna medalj är åtsidan (stampen) gemensam för Sällskapet och Akademien, varemot för frånsidan finnas tvenne något skiljaktiga stampar, den ena avsedd för


 

Uppladdad: 2014-06-10 21:30:33, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-06-10 21:30:50, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2014-06-10 21:31:28, av: Richard Nyström.Wahlbergmedaljen präglas idag hos Svenska Medalj AB i Eskilstuna.

Uppladdad: 2014-06-10 21:41:47, av: Richard Nyström.Kungen delar ut Wahlbergmedaljen till isländsk forskare.

Uppladdad: 2019-06-07 23:53:33, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-07 23:53:45, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2019-06-07 23:53:56, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-07 23:54:52, av: Richard Nyström.Etuibild

Uppladdad: 2019-06-19 22:27:50, av: Richard Nyström.Stämplar

Uppladdad: 2019-06-19 22:28:18, av: Richard Nyström.Gravyr

Kommentarer: