I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

KSLAstGM: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademins (KSLA) stora guldmedalj   Sverige

Instiftad år: 1812 Valör: Guld
Ytterligare information:
Tillverkare: Svenska Medalj AB i Eskilstuna. Förut tillverkad av nedlagda Myntverket i samma stad tom 2011.

Medaljdiameter 43 mm (12:e storleken) med kunglig krona upptill. Medaljen förekommer även utan krona.

Akademiens stora guldmedalj delas ut till såväl ledamot som icke ledamot för synnerligen framstående livsgärning inom akademiens arbetsfält.

Medaljen instiftades 1812, är i gediget guld (Ø 50 mm; motsvarar 14:e storleken) och bärs i grönt och svart band runt halsen. Akademien eftersträvar en restriktiv och icke regelbunden utdelning – högst vart femte år.

Åtsidan visar Karl XIII:s porträtt. Frånsidan visar Ceres stående, med en skära i högra handen och en sädeskärve under armen, stödjande vänstra handen på en plog, samt texten: KONGL. LANDTBRUKS-ACADEMIEN. STIFTAD D. 28. DEC. 1811

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, tidigare Kungliga Lantbruksakademien (Kungliga Svenska Lantbruksakademien) är en svensk akademi grundad år 1811 av Karl XIII. År 1956 ändrades namnet till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 på initiativ av dåvarande kronprinsen Karl (XIV) Johan.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

Bilderna nedan visar förlaga till medaljen som med kunglig krona bärs om halsen.

(RN)


 

Uppladdad: 2013-02-01 19:36:03, av: Richard Nyström.
Uppladdad: 2014-02-25 22:21:14, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2014-02-25 22:21:34, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2019-06-11 20:56:16, av: Richard Nyström.Åtsida - jetong silver

Uppladdad: 2019-06-11 20:57:15, av: Richard Nyström.Frånsida - jetong silver

Uppladdad: 2019-06-17 20:58:27, av: Richard Nyström.Åtsida - bronsjetong

Uppladdad: 2019-06-17 20:58:45, av: Richard Nyström.Frånsida - bronsjetong

Uppladdad: 2019-06-30 09:16:11, av: Richard Nyström.Jetong i silver

Kommentarer:
2014-02-06 18:22:18Jonas Arnell
OK, vi tittar på det. Men när det gäller KKrVA så framgår av Löwenhielm att det ska vara KrVAGM/SM utan dubbelt K, korrar utifrån det.
2014-02-05 16:41:32Richard Nyström
Akademien och deras medaljansvariga gör gällande att det ska vara "KSLA" i medaljförkortningen och inte "SLA" - se nedan. Låt oss därför utgå ifrån och vara överens att KSLA är auktoritativa i fråga om deras egna medaljbenämningar. Jag ändrar tillbaka till KSLA så att Akademien får som den önskar. Det är fler personer i Akademien som har bestämt detta med "KSLA". KSLA är också en akademi som kan åberopa hävd liksom KKrVA. Det finns alltid undantag från huvudregeln om "K"...

Mvh RN
-----------
Från: Keiko Blesserholt Datum: 5/2/2014 10:18:57 AM
Till: richard.nystrom@punkt.se

Hej
Det ska vara KSLA, ej SLA. Tack för hjälpen.

Med vänlig hälsning
Keiko Blesserholt

***************************************************************************************
Keiko Blesserholt
Adj sekreterare i akademiens pris- och belöningsnämnd

Box 6806 (Drottninggatan 95 B) • 113 86 STOCKHOLM
Tel 08-5454 7713 • keiko.blesserholt@ksla.se • www.ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.
2014-01-31 14:23:53Jonas Arnell
Fundering när det gäller förkortning: "Kungl." kan finnas i namn, men det tas aldrig med i medaljförkortning, även om sammanslutningen själv skriver med K:et i sen egen förkortning. KKrVA:s medaljer förkortas av hävd KrVA.., inte minst för att sammankoppla med att Ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien (skrivs och) förkortas utan K:et, till LKrVA. Samma för andra akademier.