I samarbete med Svenska Ordensföreningen
Fritextsök medalj:

 

FöutbSM: Svenska Försvarsutbildningsförbundets (Försvarsutbildarna) förtjänstmedalj i silver   Sverige

Instiftad år: 1922 Valör: Silver
Ytterligare information:
Tillkom år 2006 då organisationen bytte namn till Försvarsutbildarna.

Sedan 2006 har Försvarsutbildarna följande utmärkelser:

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Förtjänstmedalj i guld
Förtjänstmedalj i silver (AVBILDAS NEDAN MED NY FRÅNSIDESTEXT).
Förtjänsttecken
Stor hederssköld i guld
Hederssköld i guld (NEDAN)
Hederssköld i silver (NEDAN)
Hedersstandar

Medaljen utgöres av en 31 mm hög och 27 mm bred oval medalj i guld respektive silver motsvarande 8:e storleken och är ovan försedd med kunglig krona. Åtsidan (framsidan visar H M Konungens bild inom omskriften ”CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”).
Frånsidan (baksidan) visar upptill Svenska Försvarsutbildningsförbundets heraldis- ka vapen (i fält ett kors och däröver en med tre bjälkvis ordnade kronor belagd gin- stam) omgivet av två korslagda stiliserade kvistar och nedtill ”Svenska Försvarsut- bildningsförbundet”.
Bandet av blått vattrat siden med två gula ränder på vardera sidan, är 35 mm brett (proportioner 3,2,3,2,15,2,3,2,3). Medaljen präglas av oxiderat förgyllt kontrollerat silver respektive oxiderat kontrol- lerat silver.

1922/1943/1951/1974/2006

1. LandstGM/SM (1922-1943)
2. CFBGM/SM (1943-2006)
3. FöutbGM/SM (2006-)

Landstormen, ursprungligen "allmän folkresning till landets försvar uppbådad genom stormklockorna" innebärande äldre åldersklasser i en värnpliktsarmé, avsedda att ingå i ett folkuppbåd eller territorialförsvar. I Sverige beslöt riksdagen år 1885 att en landstorm skulle organiseras av de sex äldsta ålderklasserna, 27-32 åringar, 1892 av de åtta äldsta, 33-40 åringar och från 1914 35-42 åringar. Det var dock en organisation endast på papperet. Först från 1914 genomfördes en utbildning om 5 dagar, dock endast under kort tid efter beslutet. Befälet till landstormsförbanden rekryterades huvudsakligen på frivillig väg. Åren 1914-18 mobiliserades stora delar av landstormen för försvar av gränser och kuster. Förbanden fick före 1936 inte föras utanför eget och angränsande inskrivningsområde. Från 1936 infördes obligatorisk utbildning om 5 dagar, för befälet dessutom befälsövning om 7 dagar. Under andra världskrigets första år 1939-41mobiliserades åter landstormen. År 1941 slopades uppdelningen av de värnpliktiga i beväring och landstorm. Landstormsrörelsen började år 1903 och avsåg främst frivillig befälsutbildning för landstormens behov. År 1912 bildades Sveriges Landstormsföreningars centralförbubd, från 1943 Centralförbundet för befälsutbildning, CFB.


 

Uppladdad: 2013-07-04 15:27:11, av: Richard Nyström.Åtsida

Uppladdad: 2013-07-04 15:27:36, av: Richard Nyström.Frånsida

Uppladdad: 2013-07-04 15:28:00, av: Richard Nyström.Åtsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-04 15:28:20, av: Richard Nyström.Frånsida - miniatyr

Uppladdad: 2013-07-04 15:29:29, av: Richard Nyström.Hederssköld i guld

Uppladdad: 2013-07-04 15:29:49, av: Richard Nyström.Hederssköld i silver

Uppladdad: 2013-07-04 15:31:02, av: Richard Nyström.Standarer vid Försvarsutbildarnas högkvarter

Uppladdad: 2019-07-03 12:23:47, av: Richard Nyström.Medaljdiplom

Uppladdad: 2019-09-11 11:26:01, av: Richard Nyström.Grupp - åtsidor

Kommentarer: